Giỏ hàng

Đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành;

- Ban kiểm sát.

- và hệ thống các phòng ban chức năng của công ty

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: 

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn.

- Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

- Tổ chức lập hồ sơ dự thầu và đấu thầu thi công các công trình.

- Lập và quản lý Hồ sơ giới thiệu Pháp nhân Công ty. Thường xuyên bổ sung thông tin vào Hồ sơ giới thiệu Pháp nhân Công ty.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ quản lý của công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán. 

- Quản lý vốn, kiểm soát toàn bộ chu trình vòng quay vốn. Bảo toàn vốn.

- Hạch toán, kế toán, thanh toán cho các đối tượng.

- Quản lý, sử dụng hóa đơn GTGT.

- Tổng hợp kê khai nộp thuế, hoàn thuế.

- Báo cáo thống kê, quyết toán tài chính, thuế theo định kỳ của Nhà nước.

- Xử lý công nợ.

- Mọi công việc điều hành và quản lý phải tuân thủ tuyệt đối Pháp lệnh kế toán, thống kê; pháp lệnh thuế và những quy định quản lý tài chính – kế toán khác của Công ty và Nhà nước.

Phòng Tổ chức – Hành chính. 

- Quản lý hồ sơ nhân sự, BHXH, BHYT, cổ đông toàn Công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, di chuyển nhân sự.

- Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định về công tác Tổ chức – Hành chính đã ban hành.

- Quản lý và sử dụng con dấu của Công ty theo quy định.

- Quản lý, bảo vệ tài sản và văn phòng Công ty.

- Đón tiếp và hướng dẫn khách tới làm việc tại Công ty.

- Phòng chống cháy nổ tại văn phòng Công ty.

- Đảm bảo nhu cầu sử dụng dụng cụ văn phòng, dụng cụ hành chính, văn phòng phẩm, điện sinh họat, điện thoại, nước, bữa ăn ca của CBCNV và công tác vệ sinh.

- Tổ chức các cuộc họp của Công ty.

- Đảm nhiệm các công việc nâng bậc, nâng lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật,…

Phòng Dự án, kinh doanh. 

- Lập dự án, phương án kinh doanh. Dự án phải đảm bảo tính khả thi và bền vững.

- Làm các thủ tục liên quan tới dự án.

- Tổ chức quản lý khai thác dự án.

- Chủ động khai thác thông tin thị trường.

- Quản lý và khai thác dự án có hiệu quả.

- Chủ động nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp quảng cáo tiếp thị trong kinh doanh

Bộ phận bảo dưỡng ứng cứu 

- Bảo dưỡng, ứng cứu xử lý sự cố toàn bộ phần cơ sở hạ tầng cho thuê.

Đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty 

- Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức vững vàng, có chuyên môn kỹ thuật cao, trong đó có hơn 2/3 là Thạc sỹ, kỹ sư Điện tử – viễn thông, kỹ sư xây dựng, kỹ sư và cử nhân kinh tế, tổng số gần: 70 người. Đây là một trong những nhân tố quan trọng nhằm thúc đẩy và tạo tiền đề cho sự phát triển vững vàng của công ty trong tương lai.